دانلود رایگان کتاب نقد عقل محض ایمانویل کانت pdf

دانلود رایگان کتاب نقد عقل محض ایمانویل کانت pdf

معرفی کتاب:(نقد عقل محض)
(نقد عقل محض)دوره ی توضیح به کدام دوره در تاریخ گفته میشود؟ سرنگونی باورهای سنتی در دوره ی روشنگری چه تاثیری بر روند امروزین شدن اروپا داشت؟(نقد عقل محض)
(نقد عقل محض)دوره ی توضیح یا عقل گرایی یا آزاد اندیشی در اروپای قرن هجدهم اتفاق افتاد، در این دوره عقل بصورت تدریجی جایگزین دین می شود و به عبارتی کیش عقلانی جایگزین مذهب الوهی میشود. این رویداد که یکی از مهم ترین حوادث تاریخ جهان است سرچشمه ی ظهور دنیایی نو با…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *