دانلود رایگان کتاب سرمایه داری و آزادی pdf میلتون فریدمن

دانلود رایگان کتاب سرمایه داری و آزادی pdf میلتون فریدمن

معرفی کتاب:(سرمایه داری و آزادی)
 مقدمه
(سرمایه داری و آزادی)پرزیدنت کندی, سرپرست جمهورساابق امریکا, درر بخشی از نطق ریااست جمهوری خود چنین گفت: نپرسید که کشورتاان چه می تواند براای شماا اانجام بدهد, بپرسید شماا چه می توانید براای کشورتان اانجام بدهید.(سرمایه داری و آزادی) جالب ااینجاست که پروا نقل قول کنندگان به شخص گوینده ااست نه محتوای سخن ااو.ا(سرمایه داری و آزادی)ااین جمله راابطه شهروندو دولت راا به نوع اای که بیانگر اارمان های…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *