فایل اتوکد علائم ایمنی راه (تابلو ها)

فایل اتوکد علائم ایمنی راه (تابلو ها)

نصب علائم افقی ، عمودی و چراغهای راهنمایی به عنوان ابزار کنترل ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه مورد استفاده قرار می‌گیرد . این هدف با کمک علایم انتظامی ، اخطارها و راهنمایی‌ها که توسط این ابزار ارائه می‌گردد ، تامین شده و باعث کاهش تصادف و افزایش ایمنی می‌گردد. علایم افقی، عبارت است از خط کشی‌ها و علایم و نوشته‌هایی که روی سطح راه اجرا و قرار می‌گیرد . این علایم با رنگها و کیفیتهای مختلف اجرا می‌شود . با افزودن ذرات…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder