برنامه تحت اکسل طراحی دیوار حایل وزنی بنایی

برنامه تحت اکسل طراحی دیوار حایل وزنی بنایی

ديوارهای حايل وزنی شامل ديوارهاي بنايی (به طور معمول سنگي)، و ديوارهای حايل بتن غيرمسلح مي باشند. ديوارهاي حائل وزني اجرا شده در محل عموماً داراي اشكال ذوزنقه ای هستند و هندسه اين ديوارها طوري انتخاب می گردد كه برآيند نيروهای وارد بر آن (شامل وزن و نيروهای جانبی) در هسته قاعده و يا مقاطع افقی آن قرار گيرد. ديوارهاي وزني به وسيله وزن خود در برابر واژگونی و لغزش ناشی از نيروهای جانبی مقاومت می كنند.
 
عوامل عمده كه بايد در طرح ديوارهای حايل…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder