ترجمه و راهنمای زبان تخصصی 2 حسابداری پیام نور - بر اساس کتاب مقدم، غلامی کیان، سلیم - pdf

ترجمه و راهنمای زبان تخصصی 2 حسابداری پیام نور – بر اساس کتاب مقدم، غلامی کیان، سلیم – pdf

ترجمه و راهنمای زبان تخصصی 2
منبع رشته حسابداری پیام نور
بر اساس کتاب عبدالکریم مقدم، علیرضا غلامی کیان، فرشاد سلیم
شامل 211 صفحه در قالب فایل pdf
 …

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder