دانلود کتاب اطلس خط تالیف حبیب الله فضائلی

دانلود کتاب اطلس خط تالیف حبیب الله فضائلی

اطلس خط تحقيق در خطوط اسلامي
آثار تعليمي و پژوهشي باقي مانده از استاد فضائلی در حوزة خوشنويسي، دو کتاب اطلس خط و تعليم خط، دو فرهنگ بزرگ خط و مرجع اصيل و ماندگار در حوزة تعليم و پژوهش اند. اطلس خط حاصل حدود هفده سال جست وجوي استاد فضائلي در جغرافياي هنر خوشنويسي است؛ دايره المعارفي جامع از تاريخ خط و خطاطي ايران و جهان اسلام که گلچيني از بوستان هاي زيبا و رنگ رنگ زيبانويسي را در طي تاريخ تحوّل اين هنر به دست مي دهد. نويسنده در سال هاي تلاش…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *