مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت روانی-رفتاری 98-97

مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت روانی-رفتاری 98-97

سوالات آزمون همگام
مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت روانی-رفتاری 98-97

این پرسشنامه کاملا تایپ شده و دارای کادربندی میباشد. همچنین این پرسشنامه شامل 6 فصل میباشد .که مشخصات هر فصل بشرح ذیل میباشد:
فصل اول 159 سوال
فصل دوم 39سوال
فصل سوم 23سوال
فصل چهارم 24سوال
فصل پنجم 14سوال
فصل ششم 37سوال
دو صفحه از این سوالات را بصورت نمونه برای شما قرار میدهیم
توجه: این سوالات از سوالات سالهای گذشته نبوده و کپی شده 100 درصدی سوالات امسال میباشد.

جهت…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder