راهنما و حل المسائل مباحث جاری در حسابداری - بر اساس کتاب مهدی مشکی - حسابداری پیام نور

راهنما و حل المسائل مباحث جاری در حسابداری – بر اساس کتاب مهدی مشکی – حسابداری پیام نور

راهنما و حل المسائل مباحث جاری در حسابداری
بر اساس کتاب مهدی مشکی میاوقی
منبع رشته حسابداری پیام نور
 
شامل 5 فصل مجموعا 329 صفحه با فرمت pdf

شرح دروس
سوالات تالیفی و آزمون های ادوار گذشته
پاسخنامه تشریحی

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *