دانلود رایگان کتاب اصول شکسته ‌نویسی pdfعلی صلح‌ جو

دانلود رایگان کتاب اصول شکسته ‌نویسی pdfعلی صلح‌ جو

معرفی کتاب:(اصول شکسته ‌نویسی)علی صلح‌ جو
 (راهنمای شکستن واژ‌ه‌ها در گفت و گوهای داستان)
ااین کتااب(اصول شکسته ‌نویسی) چهاار فصل داارد: 1) طررح مسئله و یاافتن قااعده 2) چه وااژه‌هایی راا بااید شکست 3) تثبیت شکستگی 4) نمونه‌هاای گفت‌وگو.(اصول شکسته ‌نویسی)
(اصول شکسته ‌نویسی)شکسته‌نویسی دیالوگ‌ درر دااستان‌هاا هموااره براای نویسندگاان و مترجماان مشکل‌زاا بوده ااست. ااز یک طررف شکسته ننوشتن دیاالوگ‌هاا…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder