مجموعه دروس ترم اول

مجموعه دروس ترم اول

دوره فن ترجمه زبان انگلیسی اغلب در 3 ترم برگزار می‌شود. ترم اول به ساختار زیربنایی زبان انگلیسی اختصاص دارد که به روش چامسکی ارائه می‌گردد. در این روش زبان به سازه‌های 9گانه تقسیم می‌شود و به طور نسبتا مفصل، این سازه ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.
در ترم دوم، به بحث بسیار مهم « روساخت زبان » پرداخته می‌شود که به اموری همچون «جابه بجایی»، « حذف » و «جایگزینی » و … اختصاص دارد. یعنی سازه های 9گانه زبان،…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder