دانلود رایگان کتاب شفای فرشتگان pdf

دانلود رایگان کتاب شفای فرشتگان pdf

هیچ چیز در این کتاب به مفهوم نادیده انگاشتن مراقبتهای پزشکی و رایج نیست. بعنوان مثال اگر شما تحت بهبود خاصی قرار دارید تحت هیچ شرایطی نمیتوانید بدون مشاوره قبلی، درمانتان را قطع کنید. شفای فرشتگان میتواند به تاثیرگذاری معالجات پزشکی و متعادل سازی آن کمک کند.
لیست مطالب کتاب
: 1افتان و خیزان ب جاده تعالی
2ساسه ملائک بر حیات عاشقانه
3تفضل های فرشتگان بر حیات خانواده
4کالبد صعود کننده
5رسالت زیستن و مشی پیشه ای
6فرشتگان طبیعت و…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder