پکیج سیر تا پیاز سواد مالی - خرید دانلودی ( ۸۵ جلسه  صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب pdf + کتاب صوتی ۷۴۰ دقیقه ای  )

پکیج سیر تا پیاز سواد مالی – خرید دانلودی ( ۸۵ جلسه صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب pdf + کتاب صوتی ۷۴۰ دقیقه ای )

 
چرا کسب پول و ثروت میلیونی برای من سخت و ناممکن شده ؟ 
چرا هیچ موقعیت کسب ثروت برای من پیش نمی آید و اگر هم موقعیتی داشته باشم اون رو خراب می کنم ؟ 
آیا محکوم هستم تا آخر عمر با قناعت و امساک زندگی کنم؟ 
چه عاملی مرا از بهره گیری کامل از توانایی هایم باز میدارد؟ 
چرا راهی برای تحول و بهبود اوضاع مالی ام نمی یابم؟ 
چرا کسب و کار و درآمد م دلخواهم نیست؟ 
چگونه می توانم درآمد م را در کمتر از یکسال چندین برابر کنم؟
هزاران سوالی…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder