نمایش سیزده بدر

نمایش سیزده بدر

نمایش طنز سیزده بدر 
خانواده اس حسین(حسین نجف زاده)تصمیم می گیرند که سیزده بدر را در طبیعت به خوشی سپری کنند اما دعوای همیشگی جای نشستن در این مواقع گریبان اس حسین و پسرش را می گیرد و خانواده ای از غفلت پسر اس حسین استفاده می کند و شروع دعوا…
مارمَحمد (علی زراعتکار) 
اس حسین:حسین نجف زاده
پسر اس حسین:محمد نجف زاده
خورزمال:سید حبیب موسوی
و گروه میثاق
نویسنده و کارگردان:علی زراعتکار

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *