دانلود رایگان کتاب خانه ی ادریسی ها pdf

دانلود رایگان کتاب خانه ی ادریسی ها pdf

معرفی کتاب:(خانه ی ادریسی ها)
کتااب خانه ادريسي ها نوشته غزاله عليزاده ااست.(خانه ی ادریسی ها) دااستان ررمان دربااره ي شهرري ااست به نام عشق آباد (خانه ی ادریسی ها)و گروهي به تواان رسيده که واارد ااين شهر مي شوند لغایت حق کساني که باره بیدااد پیمان گرفته اند راا ااز ثروتمنداان بگيرند و آن هاا راا از خانه هايشاان بيرون کنند، (خانه ی ادریسی ها)و آن ها راا به سزاي کارهاي زشتشان برسانند. همه ماجراا درر خانه بزرگ و قديمي اي مي گذرد.(خانه ی ادریسی ها)…

Leave a comment