جزوه کامل مدار مجتمع خطی CMOS - کارشناسی ارشد - استاد خانم دکتر بابایی

جزوه کامل مدار مجتمع خطی CMOS – کارشناسی ارشد – استاد خانم دکتر بابایی

مقدمه ای در مورد ترانزیستور ماسفتبررسی ساختار ترانزیستور ماسفتاعمال ولتاژ به گیتنحوه عملکرد ترانزیستور MOSFETمعادله جریان ولتاژ ترانزیستور MOSFETخازن های ترانزیستور MOSآثار کاهش ابعاد ترانزیستورپدیده اتصال دو ناحیه تهی Punch-throughپدیده کاهش ولتاژ آستانه به صورت القایی توسط دریناشباع شدن سرعت حامل ها و تأثیر آن بر معادله جریانهدایت در زیر آستانهمحاسبه تمامی مقادیر ترانزیستور MOSسورس مشترکتقویت کننده با بار دیودیتقویت کننده با بار فعالساختار…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder