دانلود رایگان کتاب دن کیشوت ترجمه محمد قاضی pdf جلد1و2

دانلود رایگان کتاب دن کیشوت ترجمه محمد قاضی pdf جلد1و2

معرفی کتاب:(دن کیشوت)جلد1و2
دُن کیشوت نام یک رمان نوشتهٔ نویسندهٔ اسپانیایی میگل سروانتس ساآودرا (۱۶۱۶ ۱۵۴۷) است.(دن کیشوت)این نشانه ااز قدیمی ترین سرگذشت هاا درر زبان های اروپایی می باشد. متخصصین، آان راا بهترین رمان منتشر شده به اسپانیایی می دانند. سروانتس تقسیم اول دن کیشوت راا درر اسارت نوشت. این بخش، اولین بار درر سال ۱۶۰۵ و بخش دوم در سال ۱۶۱۵ انتشار یافت. قسمت اول کتاب دن کیشوت درر سال ۱۶۰۵ درر مادرید چاپ شد و دسته دوم آان، ده سال بعد به…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *