پاورپوینت ISO9001-2015 به زبان فارسی

پاورپوینت ISO9001-2015 به زبان فارسی

پاورپوینت ISO9001-2015 به زبان فارسی

پاورپوینت ISO9001-2015 به زبان فارسی
بر اساس آخرین ویرایش استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2015
 
فهرست محتویات
 کلیات
 اصول مدیریت کیفیت
 چرخه طرح – اجرا – بررسی – اقدام
 تفکر مبتنی بر ریسک
 ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت
 سیستمهای مدیریت کیفیت – الزامات
 1 دامنه کاربرد
 2 مراجع الزامی
 3 اصطلاحات و تعاریف
4 موقعیت (فضای) (context) سازمان
4-1 درک سازمان و موقعیت (فضای) آن
4-2 درک نیازها و انتظارات طرفهای…

Leave a comment