دانلود رایگان کتاب شازده حمام  صوتی تمام جلدها کامل

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها کامل

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد
شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در کشور ایران و آموزگار مدعو دانشگاه سوربن است. وی در سنه 1327 خورشیدی در یزد به جهان آمد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در آن جا گذراند.(شازده حمام)او در این کتاب به روایت خاطرات خود از…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder