دانلود رایگان کتاب درمان شوپنهاور pdf

دانلود رایگان کتاب درمان شوپنهاور pdf

معرفی کتاب:(درمان شوپنهاور)
 
کتاب بهبود شوپنهاور، رمانی قابل مطالعه است که بدست یک مؤلف زبردست به نام اروین یالوم به
تحریر درآمده است.
وجه ممیز ااین کتااب باا دیگرر رماان‌هاای متعاارف درر ااین ااست که مؤلف به هماان ااندازه که ررمان‌نویس
است، روان‌شناس نیز هست و از بزرگانی است که دو سنت روان‌شناسی اگزیستانس و
گروه‌درمانی را گسترش می‌کند. وی هدف از نوشتن این رمان را یافتن رهسپار برای پیوستگی با توده مردم
برای انتقال…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder