مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد (57صفحهdoc)

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد (57صفحهdoc)

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد
فهرست مطالب
فصل اول:كليات تحقيق 1
مقدمه 2
تعریف مفاهیم و اصطلاحات 4
مبانی نظری: مؤلفه ها و عناصر اقتصاد مقاومتی 5
نیروی نظامی 6
 
فصل دوم:اقتصاد مقاومتي 8
مفهوم اقتصاد مقاومتي 9
فلسفه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی 11
تحریم 12
تاریخچه تحریم آمریکا علیه کشور ایران 12
نتایج نهایی تحریم‌ها 15
محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي 17
1- حمايت ازتوليد ملي 17
2- سياستهاي اصل 44 قانون اساسي 18
3- توجه به نخبگان واستفاده…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder