حسابداری مقدماتی - سوالات تستی همراه با جواب

حسابداری مقدماتی – سوالات تستی همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری عمومی مقدماتی همراه با جواب
کد استاندارد: 1-10/15/2/5 
استاندارد آموزشی : 130 ساعت
تعداد فایل : 3
نوع فایل : PDF
 …

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *