دانلود رایگان کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطو pdf

دانلود رایگان کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطو pdf

معرفی کتاب:متافیزیک (مابعدالطبیعه)
 متافیزیک (مابعدالطبیعه)گاهی موقت به مطالب اصلی متافیزیک ارسطو
به طور کلی برجسته ترین خاصیت ارسطو این است که وی فیلسوفی «مساله اندیش» است. متافیزیک (مابعدالطبیعه)پس از طرح مساله از جانب خودش یا از جانب دیگران، وی از دیدگاهها و از نقطه های نخست معین به آنها می پردازد و پذیرش می دهد یا گاه استجابت پایانی را به جای سایر و زمانی دیگر احاله می کند. چنانکه اشاره کردیم،متافیزیک (مابعدالطبیعه) در ارتباط…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *